تعرفه سرویس های نیاز روز

درج آگهی عادی رایگان است.

قیمت هر ستاره برای یک روز نمایش (یا یک ستاره-روز)، 5000 ریال معادل 500 تومان است.
برای راهنمایی در مورد آگهی ستاره دار و ویژگی های آن به راهنمای سرویس ستاره مراجعه کنید.
محاسبه گر زیر به شما کمک می کند که قیمت دقیق سرویس دلخواه خود را به دست آورید.
لطفا موارد زیر را تکمیل کنید و در آخر دکمه «محاسبه تعرفه» را بزنید:
تعداد آگهی هایی که می خواهم ستاره دار شوند:
آگهی
تعداد ستاره هایی که می خواهم هر آگهی داشته باشد:
ستاره
تعداد روزهایی که می خواهم ستاره دار باشند:
روز
مجموع:
ستاره-روز
قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قابل پرداخت:
تومان
معادل
-
ریال
هر چه تعداد بیشتری ستاره-روز بخرید، تخفیف بیشتری می گیرید.
در جدول زیر تخفیف های سرویس ستاره مشخص شده است:
تخفیف های سرویس ستاره
تا 300 ستاره-روز:
0
از 301 تا 1000 ستاره-روز:
10 درصد
از 1001 تا 3000 ستاره-روز:
15 درصد
از 3001 تا 6500 ستاره-روز:
20 درصد
بیش از 6501 ستاره-روز:
30 درصد
قیمت هر بار به روز رسانی 250 ریال معادل 25 تومان است.
برای راهنمایی در مورد سرویس به روز رسانی و ویژگی های آن به راهنمای سرویس به روز رسانی مراجعه کنید.
هر چه تعداد بیشتری به روز رسانی بخرید، تخفیف بیشتری می گیرید.
در جدول زیر تخفیف های سرویس به روز رسانی مشخص شده است:
تخفیف های سرویس به روز رسانی
تا 250 به روز رسانی:
0
از 251 تا 500 به روز رسانی:
10 درصد
از 501 تا 1000 به روز رسانی:
20 درصد
از 1001 تا 2500 به روز رسانی:
30 درصد
از 2501 تا 5000 به روز رسانی:
40 درصد
بیش از 5001 به روز رسانی:
50 درصد
قیمت هر شهر برای یک روز نمایش (یا یک شهر-روز)، 100 ریال معادل 10 تومان است.
برای راهنمایی در مورد سرویس چند شهری و ویژگی های آن به راهنمای سرویس چند شهری مراجعه کنید.
محاسبه گر زیر به شما کمک می کند که قیمت دقیق سرویس دلخواه خود را به دست آورید.
لطفا موارد زیر را تکمیل کنید و در آخر دکمه «محاسبه تعرفه» را بزنید:
تعداد آگهی هایی که می خواهم چند شهری شوند:
آگهی
تعداد شهرهایی که می خواهم هر آگهی داشته باشد:
شهر
تعداد روزهایی که می خواهم چند شهری باشند:
روز
مجموع:
شهر-روز
قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قابل پرداخت:
تومان
معادل
-
ریال
هر چه تعداد بیشتری شهر-روز بخرید، تخفیف بیشتری می گیرید.
در جدول زیر تخفیف های سرویس چند شهری مشخص شده است:
تخفیف های سرویس چند شهری
تا 4999 شهر-روز:
0
از 5000 تا 49999 شهر-روز:
10 درصد
بیش از 50000 شهر-روز:
20 درصد
برای آگاهی از تعرفه بنرها و شرایط آن در صفحات مختلف سایت، .
همچنین می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند: 021-88557740
جهت واریز وجه می توانید از اطلاعات حساب های زیر استفاده نمایید:
نام بانک شماره کارت نام صاحب حساب
ملت 6104-3378-8550-6178 محمد میرابی
ملی 6037-9971-3730-6727 احمد میرابی
نام بانک شماره حساب نام صاحب حساب
ملت 4355-3999-55 محمد میرابی
ملی - سیبا 0104905985000 احمد میرابی
نام بانک شناسه حساب بانکی نام صاحب حساب
ملت IR 910120010000004355399955 محمد میرابی
ملی IR 060170000000104905985000 احمد میرابی